Regulamin uczestnictwa w Konferencji „Odkryj Swój Potencjał”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Konferencji „Odkryj Swój Potencjał”, dalej zwanej „Konferencją”, jest Katarzyna Kleszyk (K&T Twoje Miejsce), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 22 października 2022 w godzinach 9:00-18:00, w formie stacjonarnej, we Wrocławiu.
 3. Ilość uczestników konferencji jest ograniczona.
 4. Językiem konferencji jest język polski. Konferencja może być rejestrowana przez Organizatora. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników.
 5. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Konferencji stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl/regulamin-sklepu-internetowego/(zwany dalej: „Regulamin sklepu internetowego”) oraz – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną – stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji nie zastrzeżono odmienne, wymienione w Regulaminie sklepu internetowego pojęcia oraz przedstawione zasady mają zastosowanie również dla Regulaminu uczestnictwa w Konferencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz prawo do zmiany terminu Konferencji lub jej odwołania, z przyczyn niezależnych od Organizatora, spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, cyberatak.

Zakup biletu

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zakupienie biletu uprawniającego do udziału w Konferencji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Konferencji oraz Regulaminu sklepu internetowego.
 2. Umowa zakupu biletu uprawniającego do udziału w Konferencji (zwanej dalej: „Bilet”) zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Uczestnika zgodnie z cennikiem zakupu Biletu na Konferencję podanym na stronie sklepu Organizatora znajdującego się pod adresem: https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl/
 3. Po dokonaniu płatności, Uczestnik otrzymuje Bilet uprawniający do udziału w Konferencji w wiadomości przesłanej w formie elektronicznej. Bilet stanowi załącznik do wiadomości i posiada indywidualny kod QR. Jeden kod QR uprawnia do udziału w Konferencji jednego Uczestnika. Warunkiem wejścia na teren Konferencji jest okazanie Biletu w formie papierowej lub elektronicznej z wyraźnym kodem QR, który zostanie zeskanowany przez Organizatora.
 4. Jeżeli zakupu Biletu dokonuje osoba inna niż Uczestnik, osoba dokonująca zakupu Biletu ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych Organizatorowi informacji. Osoba dokonująca zakupu Biletu powinna mieć ponadto zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
 5. Cena zakupu Biletu wstępu na Konferencję „Odkryj Swój Potencjał” nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na miejsce Konferencji, jego zakwaterowania, wyżywienia (poza przerwami kawowymi i przekąskami) oraz żadnych innych kosztów (np. parkingu). Uczestnik pokrywa wyżej wymienione koszty we własnym zakresie.

Zasady uczestnictwa

 1. Z chwilą zakupu Biletu Uczestnik Konferencji wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych. Niniejsza zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Konferencji za pośrednictwem dowolnego medium w celach promocyjnych (zwana dalej: „Zgoda”). Rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas Konferencji może odbywać się w szczególności poprzez publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zgoda obejmuje również zgodę na modyfikowanie materiałów, na których został utrwalony wizerunek. W ramach udzielonej Zgody wizerunek Uczestnika Konferencji może być wykorzystany do wszelkich form elektronicznego przetwarzania, w tym kadrowania, a także może być wykorzystany wraz z wizerunkami innych osób biorących udział w Konferencji. Z chwilą zakupu Biletu Uczestnik Konferencji zrzeka się praw związanych z kontrolą i akceptacją finalnych materiałów dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, w tym prelegentów, a także zmiany terminu i miejsca Konferencji w przypadku, gdyby pomimo zachowania należytej staranności w pierwotnym terminie Konferencja nie mogłaby się odbyć z powodu zaistnienia zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.
 3. Możliwość odstąpienia od umowy zakupu Biletu przez Uczestnika jest wyłączona.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest K&T Twoje Miejsce, z siedzibą w Rogożu 55-114, ul. Wierzbowa 8, NIP 8871366010.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konferencji.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityki prywatności dostępnym na stronie: https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ oraz przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby K&T Twoje Miejsce.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w Konferencji w każdym czasie, z ważnych powodów.
 4. Regulamin uczestnictwa w Konferencji „Odkryj Swój Potencjał” wchodzi w życiem z dniem 1.09.2022 r.