§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl, (zwany dalej: Sklep internetowy Odkryj Swój Potencjał), jest prowadzony przez firmę K&T Twoje Miejsce, NIP: 8871366010, REGON: 385254446 (zwaną dalej „K&T Twoje Miejsce”).
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Wierzbowa 8, 55-114 Rogoż;
2) numer telefonu: 668-336-373;
3) adres poczty elektronicznej: webkreatorka@gmail.com.
1.4. Regulamin sklepu internetowego „Odkryj Swój Potencjał” umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany
Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – K&T Twoje Miejsce, NIP: 8871366010, REGON: 385254446,
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl, przez K&T Twoje Miejsce,
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Odkryj Swój Potencjał, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Odkryj Swój Potencjał kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Odkryj Swój Potencjał konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Odkryj Swój Potencjał konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego Odkryj Swój Potencjał posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Odkryj Swój Potencjał można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Odkryj Swój Potencjał jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Odkryj Swój Potencjał istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

  • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia i wybraniu sposobu zapłaty, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.4. Sklep internetowy Odkryj Swój Potencjał umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
-Przelewy24
5.5 Po dokonaniu Zamówienia i zapłacie ceny za wybrany Towar lub Usługę Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail podanych w Formularzu Zamówienia.

5.6 Umowa o dostarczenie Towaru lub Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.

5.7 Umowa o dostarczenie Towaru lub Usługi ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Towaru lub Usługi.

§ 6 Dostawa

6.1 Sprzedawca prześle Klientowi Towar w szacowanym terminie dostawy wskazanym podczas składania Zamówienia nie dłuższym niż 30 Dni Roboczych.

6.2 Towar zostanie dostarczony do Klienta przy wykorzystaniu wskazanego przez Sprzedawcę sposobu transportu.

6.3 Koszt przesyłki Towaru na terenie kraju i za granicą wskazany jest w Formularzu Zamówienia.

6.4 Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów fizycznych prezentowanych w Sklepie internetowym. Jeżeli po dokonaniu płatności przez Klienta okaże się, że zakupiony Towar nie jest dostępny a tym samym nie może być dostarczony do Klienta, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym przewidywanym terminie dostawy. W przypadku, gdy Klient nie będzie zainteresowany oczekiwaniem na Towar, zapłacona kwota zostanie mu zwrócona.

6.5 Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu dostawy Towaru. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru.

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Wierzbowa 8, 55-114 Rogoż; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy webkreatorka@ gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

8.1 Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.

8.2 Wszelkie wskazane w niniejszej części Regulaminu zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta oraz procedury rozpatrywania reklamacji złożonej przez Konsumenta mają zastosowanie również w relacji pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

8.3 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

8.4 Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.

8.5 Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Towar jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.6 Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres email: webkreatorka@gmail.com.

8.7 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [nazwa sklepu].
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Odkryj Swój Potencjał, dostępnego na stronie https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
11.5. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem internetowym https://odkryjswojpotencjal-konferencja.pl/regulamin/.
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.
WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
Adresat:
[ Adres Sprzedawcy]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy().

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)      

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)      

Adres konsumenta (-ów)      

Podpis konsumenta (-ów)    

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]  

Data       (*) niepotrzebne skreślić